اعضای هیات تحریریه

۱- دکتر علی صابری (دکترای زبان و ادبیات عربی)، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

۲- دکتر سید حسن طباطبایی (دکترای زبان و ادبیات فارسی)، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان.

۳- دکتر عنایت الله فاتحی نژاد (دکترای زبان و ادبیات عربی)، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

۴- دکتر حسن ذوالفقاری (دکترای زبان و ادبیات فارسی)، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس.