اطلاعات مجله

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول:

دکتر سعیده بیرجندی

سر دبیر:

دکتر حبیب کشاورز

اعضای هیات تحریریه:

۱- دکتر سید حسن طباطبایی

۲- دکتر علی صابری

۳- عنایت الله فاتحی نژاد

۴- دکتر حسن ذوالفقاری