بررسی تطبیقی سیمای معشوق در ادبیات عربی و کردی بر اساس مکتب آمریکایی

بررسی تطبیقی سیمای معشوق در ادبیات عربی و کردی بر اساس مکتب آمریکایی 

مطالعۀ موردپژوهانه: صعالیک و سیدیعقوب ماهیدشتی و طاهربگ جاف
نویسندگان:

دکتر امیر مقدم متقی (نویسنده مسؤول)

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  مسعود باوان پوری  

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 نرگس لرستاني
دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده
ادبیات غنایی، یکی از گونه¬های ادبی و بیانگر احساسات و عواطف شخصی شاعر است. موضوع اصلی آن، ذکر جمال و کمال محبوب و معشوق و شکایت از بخت و روزگار است که به دو نوع جسمانی (عاشقانه) و روحانی (عرفانی) تقسیم می¬شود. ادبیات و زبان¬های مختلف سرشار از بیان این احساسات و عواطف در قالب شعر است. ادبیات عربی و کردی به عنوان دو زبان¬ زنده و پویای دنیا شاهد بیان این احساسات هستند. شاعران این دو زبان در شعر خویش توجه خاصی به محبوب و معشوق زمینی داشته و به توصیف زیبایی مادی و معنوی وی پرداخته¬اند. بیان سختی عشق، شکایت از محبوب، دوری و هجران محبوب از وی از دیگر مباحث مشترک در این دو ادبیات است. مقالۀ حاضر برآن است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی، به بررسی سیمای معشوق در شعر صعالیک عرب و نیز سید یعقوب ماهیدشتی و طاهربگ جاف به عنوان دو تن از نمایندگان ادبیات کردی بپردازد.
کلمات کلیدی: ادب غنایی، معشوق، ادبیات عربی، صعالیک، ادبیات کردی، سیدیعقوب ماهیدشتی، طاهربگ جاف

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *